Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Enkhuizer Notenkraam BV

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: De Enkhuizer Notenkraam BV
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening vanberoep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Enkhuizernotenkraam BV
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een doorDe ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ofdiensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijdaf te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van De Enkhuizer Notenkraam BV

www.deenkhuizernotenkraam.nl

E-mailadres: info@deenkhuizernotenkraam.nl

KvK-nummer: 78442729

Postadres:

De Hoek 62

1601 MR Enkhuizen

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijker wijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen

  • de eventuele kosten van aflevering

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijnde wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waar binnen de ondernemer de prijs garandeert

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

  • Producten retourneren in verband met verkeerde levering

  • Een email adres voor vragen en/of klachten

    Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, via de website www.deenkhuizernotenkraam.nl communiceren, zodat de consument op een toegankelijke manier over de onderstaande gegevens kan beschikken:

Artikel 6 - Retourneren en/of weigering van uw bestelling

1. Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen:
- de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling;
- de zending is uiterlijk beschadigd. Schade moet direct worden aangetoond bij ontvangst van de producten en onmiddellijk aan de vervoersfirma worden meegedeeld. Indien de situatie dit verreist kan de ondernemer u verzoeken foto’s te nemen van de betreffende producten. Deze foto’s dienen binnen de 5dagen na ontvangst van de producten aan de ondernemer te worden toegezonden. Tevens kan worden verzocht tot retournering van de betreffende producten. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt verklaard dan ontvangt u het bedrag van het beschadigde onderdeel retour.

2. In alle overige gevallen zal de ondernemer producten die aangebroken of verstuurd zijn en waarbij geen sprake is van beschadiging en/of verkeerde levering niet terugnemen, omdat de ondernemer te maken heeft voedingsproducten en hiermee de voedsel- en warenwet. Dit is ook de reden dat de ondernemer niet verplicht is haar producten retour te nemen en te ruilen en/of geld terug te storten.

3. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is, zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Daarnaast dient u een kopie van de pakbon bij te voegen en de reden van retour te vermelden. Zendingen met een waarde van meer dan € 50,- verzoeken wij aangetekend te verzenden. Als producten niet compleet of beschadigd zijn bij retourontvangst, worden ze u alsnog in rekening gebracht.

4. Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een zending die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft PostNL het recht aan de klant kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant, onverminderd zijn eventuele aanspraken indien PostNL vervoerder van de geretourneerde zending was.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Het is mogelijk dat de ondernemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. De gelijke links zijn louter informatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor deinhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

4. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De ondernemer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

1. De ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. De Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Consumentslechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. De Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

1. Voorts is de ondernemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De ondernemer op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien De ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan per Ideal of creditcard alvorens de verwerking van de bestelling in verwerking wordt gezet.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Het streven is echter om de klacht binnen 2 werkdagen te hebben beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15- Letsel aan gebit.

De Enkhuizer Notenkraam BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voorletsel aan het gebit ontstaan door het consumeren van onze producten.

Artikel 16- Ingrediënten en Allergieën

De Enkhuizer Notenkraam BV heeft haar best gedaan alle ingrediënten en allergenen juist te vermelden. De Enkhuizer Notenkraam BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de informatie. Geen van onze producten worden in een glutenvrije omgeving verwerkt. Alle aangeboden producten kunnen met elkaar in contact zijn geweest, let op met kruisbesmetting.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Oktober 2014.